Ľubomír Tongeľ

 

  • narodený v Michalovciach, bývajúci v Nitre

  • absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor technológia potravinárstva

  • od roku 2007 živnostník v oblasti obchodu a služieb

  • od roku 2010 aktivista v Rómskej problematike

  • doktorandské štúdium na Ústave romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 

Odpočet plnenia legislatívnych opatrení v pôsobnosti MPSVR SR v súvislosti so závermi  konferencie v  Lipanoch:

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa:

-       odobratie prídavku, pokiaľ oprávnená osoba nevyužíva prídavok v súlade so zákonom, resp.  povinnosť poskytnúť prídavok iba vecnou formou prostredníctvom IOP. V súčasnosti zákon umožňuje iba zastavenie výplaty prídavku oprávnenej osobe  a poukázanie prídavku ďalšej oprávnenej osobe, obci, kde má dieťa trvalý pobyt alebo zariadeniu sociálnych služieb, v ktorom je nezaopatrené dieťa umiestnené.

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi:

-       Zaradiť do IOP všetky problémové, neprispôsobivé (neplatenie nájomného, úžera, zanedbávanie rodičovských povinností, záškoláctvo, žobranie, alkoholizmus, kriminalita maloletých) a sociálne najslabšie rodiny, riešiť problém s neplatením nájomného formou IOP už pri prvom zistení o nedoplatku na nájomnom,

-       zaradiť do IOP aj štátne sociálne dávky - rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, v rodinách, kde využitie týchto dávok nespĺňa svoj účel,

-       uzákoniť poskytnutie príspevku na bývanie vlastníkovi resp. správcovi obecných bytov do výšky nájomného, resp. max do výšky príspevku na bývanie - v prípade neplatenia nájomného

-       vypustiť ustanovenie písmena f §7 o nepriaznivom stave občana a následnom poskytnutí ochranného príspevku (63,07€ mesačne). Pracujúci občan pri PN stráca na príjme napriek tomu, že si na nemocenské a zdravotné poistenie prispieva zo svojej mzdy – naopak nezamestnaný si polepší.

-       vyplácať príspevok na bývanie podľa skutočných nákladov (zdokladovanie platby),

-       u neprispôsobivých občanov, dlhodobých neplatičov zasielať príspevok na bývanie príslušným ÚPSVaR  na účet miest a obcí.

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociáloprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-       oslobodiť mestá a obce od  povinnosti tvorby úspor na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa, prípadne riešiť to formou refundácie zo strany štátu, alebo upresniť v zákone, na aký účel sa majú tieto úspory použiť.

-       zaviazať rodičov vyživovacou povinnosťou za svoje umiestnené deti v prospech obce (kompenzácia tvorby úspor)