Ľubomír Tongeľ

 

  • narodený v Michalovciach, bývajúci v Nitre

  • absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor technológia potravinárstva

  • od roku 2007 živnostník v oblasti obchodu a služieb

  • od roku 2010 aktivista v Rómskej problematike

  • doktorandské štúdium na Ústave romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 

Ako predchádzať krádežiam

Výchova rodičov


Za výchovu  deti musia byť zodpovední rodičia.  Často sa stretávame, že už v mladosti učia rodičia kradnúť svoje deti, lebo sú nepostihnutelné. Nemáme žiadne páky na obmedzenie, či prevenciu pred zlodejmi. Zlodej a jeho rodič je týmto viac motivovaný k páchaniu ďalších priestupkov a trestných činov, veď doteraz sa im nič nestalo. Ťažko sa potom vysvetľuje poškodeným ako ťažko sa to rieši, alebo vôbec nedá riešiť. Škoda sa nenahradí a ani neopraví a čo viac, zase sa zopakuje. Občan sa nemá ako brániť a ani štát mu nevie a ani nechce pomôcť za jeho dane. Hoci poškodený videl kto mu vec poškodil, alebo ukradol, nemôže ani on a ani policajt konať. Nemôže si svoju vlastnú vec vziať späť. Je načase aby sme tento stav zmenili a priniesli nápravu.

Netreba zabúdať na prevenciu. Je pár návrhov na zmenu, ktoré môžu prispieť k zmene výchovy.

 

 

1. § 17 ods. 1 zák. č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.

Do uvedeného ustanovenia by bolo dobré zakomponovať do 1. odstavca za vetu "Policajt je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočnosti dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu" (doplniť) alebo na zistenie skutočností pre objasnenie prečinu a zločinu "a na zistenie jeho páchateľa...."

 

2. § 19 oprávnenie na zaistenie osoby,

kde sa podľa terajšej úpravy  pri zaistení osoby vypracúvava rozhodnutie, ktorého vypracovanie je podľa  názoru policajtov priveľmi rozsiahle a na zefektívnenie a zrýchlenie činnosti a na odbúranie byrokracie by stačilo spracovanie úradného záznamu o zaistení osoby v zmysle § 19 zák. č. 171/1993 Z. z.

 

3. Ďalším okruhom, kde by bolo potrebné znížiť byrokraciu je aj spôsob administratívneho spracovávania priestupkov

v zmysle z. č. 372/90 Zb., kde by navrhovali zavedenie formulárov, resp. predtlače, ktorá by uľahčovala spôsob dokumentovania priestupkov. Ďalšou oblasťou, kde by bolo potrebné odbúranie administratívnych úkonov je aj oblasť skráteného vyšetrovania upravená Trestným zákonom č. 300/2005 Z. z.a Trestným poriadkom č. 301/05 Z. z., kde by bolo potrebné všetky výsluchy, t. z. výsluch svedka, poškodeného ako aj ďalších osôb vykonávať formou úradného záznamu, čo by zrýchlilo dobu skráteného vyšetrovania.

 

4. Pri zistení, že páchateľ je maloletý, sa zastavuje jeho stíhanie.

Navrhujem aby sa u každého páchateľa urobil záznam (či už má 8 alebo 13 r.), rodičia by museli nahradiť škodu a zaplatiť aj pokutu 100€ pri každej krádeži, alebo násilnej činnosti (pokuta a náhrada škody sa musí nahradiť aj zo sociálnych dávok). Pri opakovanom druhom trestnom čine alebo priestupku, bude spravený ďalší záznam a rodičia musia zaplatiť znásobenú pokutu (odobratie mesačných sociálnych dávok a rod. prídavkov). Pri treťom porušení už musí prísť k razantnému prevychovaniu maloletého v zariadení pre tento účel zriadenom. Rodičom, ak sú poberatelia soc. dávok, treba tieto dávky odobrať na 3 mesiace.

 

Pri prvom porušení si väčšina rodičov uvedomí, že už sú postihnutelní a prestane posielať svoje deti kradnúť. Ak nie, tak pri druhom chytení a razantnom postihu si dosť veľká časť rodičov zváži či sa im oplatí kradnúť. Tretia možnosť je pre nenapravitelných, aby sme ich stiahli od slušných ľudí a pokúsili sa ich ešte prevychovať.