Ľubomír Tongeľ

 

  • narodený v Michalovciach, bývajúci v Nitre

  • absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor technológia potravinárstva

  • od roku 2007 živnostník v oblasti obchodu a služieb

  • od roku 2010 aktivista v Rómskej problematike

  • doktorandské štúdium na Ústave romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 

Pozitívna motivácia

Pozitívna motivácia

 

Minule som písal ako motivovať rodičov aby neposielali deti kradnúť, teraz sa zameriam na motiváciu pri výchove. Nie je dobré keď  každý kto má deti dostáva rodinné prídavky bez rozdielu, či sa o ne stará, alebo sa o ne stará ulica. Následné prideľovanie by už malo byť spravodlivejšie a efektívnejšie a hlavne motivujúce aby sa začali starať o deti.

Navrhujem preto zaviesť prídavky podľa zásluh a splnených kritérií.

1. dochádzka do školy

2. výživový a zdravotný stav dieťaťa

3. prospech (psychológ určí min. kritéria)

4. správanie v škole a mimo školy.

5. problémovosť (krádeže, násilná trestná činnosť)

 

100% výšku prídavkov na dieťa dostane iba tá rodina, ktorá bude spĺňať tých 5 bodov. Ak nespĺňa jeden bod, od plnej výšky sa odpočíta 30%. Dostane 70% nárokovanej sumy, v prípade ak nesplní dva body, dostane o ďalších 30% menej, čiže už len 40%. A po nesplnení troch bodov už nedostane rodina žiadne prídavky.

1. Dochádzku do školy bude riešiť triedny učiteľ a riaditeľ školy priamo s úradom sociálnych veci a rodiny a políciou (pri vymeškaní 100 hodín). Pri vymeškaní 10-tich hodín porušujú 1.bod.

2. Výživový a zdravotný stav dieťaťa bude posudzovať obvodný lekár pri pravidelných očkovaniach a preventívnych prehliadkach. Pri zistení vážnych porúch, týraní, zla starostlivosť atď... budeme môcť dieťa odobrať do náhradnej výchovy.

3. prospechové kritérium bude spracovávať škola a predkladať úradu sociálnych veci a rodiny.

4. správanie v škole a mimo školy budú riešiť obecné a obvodné úrady a školy. Bude tu aj kritérium prospech a mimo školské priestupky.

5. o piatom bode budú informovať odvodné úrady a polícia, informácia sa postupujú úradom sociálnych veci a rodiny.

V dnešnej dobe máme skúsenosť, že bohaté peňažné príspevky v problémových rodinách idú nie na výchovu, alebo výživu svojich deti, ale hlavne na alkohol, cigarety a omamné látky. Tieto opatrenia by mali motivovať rodičov, aby viac peňazí dávali do svojich detí a menej do alkoholu. Opitý rodič sa menej stará o dieťa a následne keď všetko prepije ho posiela kradnúť.

Lepšie je ísť cestou vyplácať rodinné prídavky na maximálne dve deti a potom treba príjem nahradiť daňovým  bonusom, ktorý  zvyšuje prijem zamestnanej rodiny viac ako prídavok.  Ak rodič poberá podporu v nezamestnanosti, mal by poberať rodinné prídavky na všetky deti po dobu 6 mesiacov.

Príspevok na bývanie – bude určený strop  a preplácaný  refundáciou skutočné vynaložených nákladov (až po ich uhradení) a uhradení starých dlhov. Neskôr by sme mali upustiť od príspevkov na bývanie pre dlhodobo nezamestnaných a mali by zostať iba pre dôchodcov, rodičom bez partnera, ktorí pred materskou dovolenkou pracovali.

Mení sa preto zákon o hmotnej núdzi systémom, že dávky sa rozdelia na solidárne a zásluhové. Dávky v hmotnej núdzi sa nastavia takým spôsobom, aby človek, ktorý poberá dávky bol motivovaný pracovať. Rozdiel medzi pracujúcim a poberateľom dávky bude viditeľný.

Zásluhová časť – aktivačné práce  (rozšírenie aj na mimovládny aj súkromný sektor) a medzitrh práce, viac aktivity pri uplatňovaní sa na trhu práce. (už som o tom písal a podrobnejšie to rozpíšem neskôr)

Solidárna časť – každému kto sa ocitne v núdzi, je dlhšie ako 6 mesiacov nezamestnaný (počas 6-tich mesiacov poberá podporu v nezamestnanosti) bude mu poskytnutá dávka aby stačila iba na jedno teple jedlo denne, nemyslí sa to formou výstavby nových jedální a vývarovní, finančne im bude vyplácaná pre každého klienta individuálne. Pri PND sa bude bližšie mapovať situácia v rodine a starostlivosť o dieťa. Ochranný príspevok sa možno zruší úplne.

Chystá sa tiež zmena zákona o službách zamestnanosti s aktívnejším vstupom štátu:

-          medzitrh prace súbeh dávky a mzdy, je to odvážny krok, buduje sa to na zelenej lúke, bude nový spôsob financovania

 

-           Prvý stupeň bude aktivačná činnosť – skokansky mostík k trvalej práci, predpokladá sa  zrušenie časového okliesnenia pri aktivačných prácach

 

-          Rozdiel sa bude vykrývať dávkou v hmotnej núdzi (doteraz sa ľuďom neoplácalo pracovať, lebo zarobili často aj menej ako keď nepracovali)

 

-          Medzitrh by mal trvať do dvoch rokov (budú pracovať na aktivačných prácach, napr. pre obec, lesy, správa ciest, vodohospodársky podnik a pre podnikateľské subiekty)

 

-          Zriadia sa agentúry pre medzitrh prace, najlepší model je súkromná agentúra, ktorej bude záležať na výkone a hlavne aby bolo viac ľudí zamestnaných

 

-          Bez súkromného sektora to nepôjde, musíme ich motivovať aby zamestnávali dlhodobo nezamestnaných ľudí (zníženie odvodov, dotácie a prax), podnikateľ za to, že platí dane a odvody nič nemá, treba mu za jeho službu štátu niečo poskytnúť

 

-          Tri krát a dosť bude pravidlo pre návrat z medzitrhu práce, aby sa nezneužíval systém

 

Príjme sa aj zákon o sociálne vylúčených spoločenstvách, ktorý podporí  priorizovanie oblasti kam treba investovať – komunitná sociálna práca, terénna sociálna práca, sociálne bývanie, komunitné centrá a pod.

O tomto zákone budem informovať podrobnejšie neskôr, keď bude dokončený.

Pilotný projekt E-pay kariet sa rozbehne na jeseň.