Ľubomír Tongeľ

 

  • narodený v Michalovciach, bývajúci v Nitre

  • absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor technológia potravinárstva

  • od roku 2007 živnostník v oblasti obchodu a služieb

  • od roku 2010 aktivista v Rómskej problematike

  • doktorandské štúdium na Ústave romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 

Zákony

zákon č. 5/2004 § 52 Príspevok na aktivačnú činnosť

Posted in Zákony

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

IV. volebné obdobie

(Návrh)

 

ZÁKON

 

z ........... 2009,

 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 585/2004 Z.z., zákona č. 614/2004 Z.z., zákona č. 1/2005 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona č. 528/2005 Z.z., zákona č. 573/2005 Z.z., zákona č. 310/2006 Z.z., zákona č. 693/2006 Z.z., zákona č. 561/2007 Z.z., zákona č. 139/2008 Z.z., zákona č. 233/2008 Z.z., zákona č. 263/2008 Z.z., zákona č. 460/2008 Z.z., zákona č. 562/2008 Z.z., zákona č. 49/2009 Z.z. a zákona č. 108/2009 Z.z. sa mení takto :

 

§ 52 znie:

§ 52

Príspevok na aktivaččinnosť formou menších obecných služieb pre obec a verejnoprospešných služieb pre vyšší územný celok, Slovenskú správu ciest a Slovenský vodohospodársky podnik,

Zákon č. 372/1990 1. § 5 Vek a nepríčetnosť

Posted in Zákony

ZÁKON

z ........... 2009,

zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., a zákona č. 206/2009 Z.z. sa mení takto:

1. § 5 znie:

„§ 5

Vek a nepríčetnosť

 

Zákon č. 300/2005 § 212

Posted in Zákony

ZÁKON

z ........... 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z. a zákona č. 59/2009 Z.z. sa mení takto:

§ 212 znie:

 

Zákon č. 300/2005 § 211 Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže

Posted in Zákony

ZÁKON

z ........... 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z. a zákona č. 59/2009 Z.z., 257/2009 Z.z. sa mení takto:

§ 211 znie:

㤠211

Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže