Ľubomír Tongeľ

 

  • narodený v Michalovciach, bývajúci v Nitre

  • absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor technológia potravinárstva

  • od roku 2007 živnostník v oblasti obchodu a služieb

  • od roku 2010 aktivista v Rómskej problematike

  • doktorandské štúdium na Ústave romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 

Zákon č. 300/2005 § 211 Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže

Posted in Zákony

ZÁKON

z ........... 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z. a zákona č. 59/2009 Z.z., 257/2009 Z.z. sa mení takto:

§ 211 znie:

㤠211

Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže

 


(1) Kto vydá, čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že

a) zvádza ju k záhaľčivému alebo nemravnému životu,

b) umožní jej viesť záhaľčivý alebo nemravný život,

c) umožní jej dopúšťať sa konaní, ktoré sú podľa tohto zákona trestnými činmi, alebo
d) bráni jej v povinnej školskej dochádzke, alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa tým, že dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 120 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku,

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

 

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom zamestnáva dieťa mladšie ako pätnásť rokov, pričom mu bráni v povinnej školskej dochádzke.

(3) Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) závažnejším spôsobom konania, alebo

b) z osobitného motívu.“

 

(Polícia alebo prokuratúra koná aj teraz pri takom počte hodín, ale najprv pri 60  vymeškaných neospravedlnených hodinách to hlásime na Úrad prace, sociálnych veci a rodiny a zriaďovateľovi (OcU) a ten by mal urobiť priestupkové konanie. Ak je rodič v zahraničí, nedostaví sa, tak sa všetko odkladá. Neviem, či je nutne riešiť najprv priestupok, alebo sa to bude riešiť rovno ako trestný čin. Ako budeme stíhať rodičov v zahraničí, ak tam deti  do školy nechodia, resp. neoznámia škole spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky v zahraničí? Bolo by dobré deti odoberať pre nedostatočnú starostlivosť.)