Ľubomír Tongeľ

 

  • narodený v Michalovciach, bývajúci v Nitre

  • absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor technológia potravinárstva

  • od roku 2007 živnostník v oblasti obchodu a služieb

  • od roku 2010 aktivista v Rómskej problematike

  • doktorandské štúdium na Ústave romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 

Zákon o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh

Zákon

z .................. 2011

o hmotnej núdzi  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

 

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet zákona

(1) Tento zákon upravuje právne vzťahy pri posudzovaní a riešení hmotnej núdze a pri poskytovaní sociálnej pomoci  fyzickej osobe, ktorá je v hmotnej núdzi.

(2) Fyzickej osobe pri posudzovaní a riešení hmotnej núdze a pri poskytovaní sociálnej pomoci podľa tohto zákona patria práva v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom.[1])

Základné pojmy

§ 2

Hmotná núdza a sociálna pomoc

(1) Hmotná núdza je stav, keď príjem fyzickej osoby podľa tohto zákona nedosahuje sumy životného minima  ustanovené osobitným predpisom.[2])

(2) Sociálna pomoc podľa tohto zákona je poskytovanie základného sociálneho poradenstva pri riešení hmotnej núdze. Základné sociálne poradenstvo je činnosť zameraná na zistenie rozsahu a charakteru hmotnej núdze, na zistenie príčin jej vzniku, na poskytnutie informácií o možnosti riešenia hmotnej núdze a na usmernenie fyzickej osoby pri voľbe a uplatňovaní sociálnej pomoci.

§ 3

Oprávnená osoba a osoba v hmotnej núdzi

(1) Oprávnená osoba podľa tohto zákona je osoba v hmotnej núdzi, ktorá podala žiadosť o dávku v hmotnej núdzi (ďalej len „žiadosť“) a má nárok na dávku v hmotnej núdzi.

(2) Osoba v hmotnej núdzi je fyzická osoba, ktorá vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav alebo z iných vážnych dôvodov sama vlastným pričinením si nemôže alebo nevie zabezpečiť príjem, najmenej v sume životného minima podľa osobitného predpisu.2)

(3) Fyzická osoba podľa odseku 2 je občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt podľa osobitného predpisu[3]) a cudzinec, ak sa mu obdobná pomoc neposkytuje podľa osobitných predpisov[4]) alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(4) Vlastné pričinenie podľa odseku 2 je aktívne konanie osoby v hmotnej núdzi, ktoré smeruje k získaniu vlastného príjmu alebo k zvýšeniu doterajšieho príjmu na riešenie hmotnej núdze, a ktoré možno od osoby v hmotnej núdzi požadovať so zreteľom na jej individuálne schopnosti a možnosti. Vlastné pričinenie je aj nakladanie s vlastným majetkom  a uplatnenie zákonných nárokov.

(5) Fyzická osoba sa nepovažuje za osobu v hmotnej núdzi počas obdobia

a) výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,

b) poskytovania pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb ako celoročnej sociálnej služby alebo umiestnenia v zariadení sociálnoprávnej  ochrany detí a sociálnej kurately na základe rozhodnutia súdu,

c) členstva v komunite, reholi, spoločnosti alebo obdobnom spoločenstve založené cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou,[5]) ak podľa ich vnútorných predpisov má zabezpečené základné životné  podmienky a základné životné potreby.

§  4

Spoločne posudzované osoby

(1) Spoločne posudzované osoby na účely posudzovania a riešenia hmotnej núdze sú

a) manžel a manželka,

b) rodičia a nezaopatrené dieťa žijúce s nimi domácnosti,

c) rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem[6]) najviac v sume minimálnej mzdy[7]) a žijú s rodičmi v domácnosti okrem detí, ktoré majú nárok na výplatu dávku v nezamestnanosti alebo invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,[8])

d) nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti jedného z rodičov na základe rozhodnutia súdu,

e) nezaopatrené dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov[9]) a rodič,  s ktorým má byť toto dieťa posudzované na základe písomnej dohody rodičov; rodičia môžu meniť  dohodu najskôr po uplynutí kalendárneho mesiaca.

 

(2) Spoločne posudzovaná osoba nie je

a) nezaopatrené dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu do náhradnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako je rodič dieťaťa,

b) fyzická osoba uvedená v odseku 1, ak s osobou v hmotnej núdzi nežije v domácnosti z dôvodu že sa jej poskytuje pomoc v krízovej životnej situácii a bývanie podľa osobitného predpisu[10]) alebo z dôvodu, že sa jej poskytuje starostlivosť v resocializačnom stredisku pobytovou formou podľa osobitného predpisu.[11])

 

(3) Fyzické osoby uvedené v odseku 1 sa nepovažujú za spoločne posudzované osoby počas obdobia uvedeného v §  3 ods. 5.

§  5

Dieťa

Dieťa podľa tohto zákona je nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu[12]) a zaopatrené dieťa, ktoré nie je plnoleté.[13])

§  6

Domácnosť

Domácnosť  podľa tohto zákona je domácnosť podľa osobitného predpisu.[14])

§  7

Základné životné podmienky a základné životné potreby

(1)                Základné životné podmienky podľa tohto zákona sú nevyhnutná strava a nevyhnutné ošatenie.

(2) Základné životné potreby podľa tohto zákona sú strava, ošatenie, nevyhnutná základná osobná hygiena a nevyhnutné výdavky na domácnosť.

 

 

DRUHÁ ČASŤ

POSUDZOVANIE HMOTNEJ NÚDZE

§  8

(1) Hmotná núdza sa zisťuje posúdením príjmu, majetku a zákonných nárokov fyzickej osoby, ktorá podala žiadosť, a spoločne posudzovaných osôb.

(2) Príjem  sa posudzuje v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa podala žiadosť, a priebežne počas celého obdobia trvania nároku na dávku v hmotnej núdzi, jej výplatu a výšku.

§  9

Príjem

(1) Príjem podľa tohto zákona je

a) príjem, ktorý je predmetom dane z príjmu fyzickej osoby podľa osobitného predpisu,[15]) po odpočítaní

1. poistného na povinné verejné zdravotné poistenie,

2. poistného na sociálne poistenie, poistného na sociálne zabezpečenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie,

3. preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,

4. daňových výdavkov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,15)

b) príjem, ktorý nie je predmetom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,[16]) ak odsek 3 neustanovuje inak,

c) príjem oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,[17])

d) náhrady výdavkov pri výkone práce v zahraničí do výšky ustanovenej osobitným predpisom,[18])

e) ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov.[19])

(2) Daňová strata podľa osobitného predpisu[20]) sa zohľadňuje, ak vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa zisťuje príjem.

(3) Príjem podľa tohto zákona nie je

a) jednorazová štátna sociálna dávka poskytnutá podľa osobitných predpisov,[21])

 

b) prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu,[22]) alebo dávka toho istého druhu vyplatená v členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo vo Švajčiarskej konfederácii, najviac vo výške prídavku na dieťa ustanovenej osobitným predpisom,22)

c) peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,[23]) okrem peňažného príspevku na opatrovanie,

d) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,

e) dotácia,[24])

f) štipendium,[25])

g) prijatá náhrada škody, náhrada nemajetkovej ujmy, plnenie z poistenia majetku a plnenie z poistenia zodpovednosti za škody okrem platby prijatej ako náhrada za

1. stratu zdaniteľného príjmu,

2. škodu spôsobenú na majetku, ktorý bol v čase vzniku škody obchodným majetkom,

3. škodu spôsobenú v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou a za škodu spôsobenú v súvislosti s prenájmom,

4. škodu spôsobenú na majetku, ktorý má fyzická osoba prenajatý, ak tento majetok využíva na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,

h) jednorazové plnenie z poistenia osôb, ktoré nemá charakter úrazovej renty, okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu,[26])

i) daňový bonus podľa osobitného predpisu,[27])

j) odškodnenie fyzických osôb podľa osobitného predpisu,[28])

k) opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru podľa osobitného predpisu,[29])

l)  35 % príjmu zo závislej činnosti[30]) plynúceho fyzickej osobe z pracovného pomeru po odpočítaní súm podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu, ak písmená n), o) a q) neustanovujú inak,

m) 50 % sumy starobného dôchodku,8) ak jeho poberateľ získal najmenej 25 rokov dôchodkového poistenia,

n) 50 % sumy invalidného dôchodku,8) sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity,8) sirotského dôchodku,8) vdovského dôchodku8) alebo vdoveckého dôchodku,8) ak vdova alebo vdovec dovŕšili dôchodkový vek,

o) nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou podľa osobitného predpisu,[31])

p) príjem z príležitostných činností, náhodné a jednorazové príjmy a príjmy získané na základe dohody o vykonaní práce do výšky dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu[32]) za 12 mesiacov,

q) príjem žiaka strednej školy[33]) a príjem študenta vysokej školy,33) ktorý študuje dennou formou štúdia získaný za 12 mesiacov, ak tento príjem neprevyšuje dvojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,32)

r) náhrada časti cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb, úhrada výdavkov na stravovanie, ubytovanie a na cestovné uchádzačovi o zamestnanie, ktorému sa zabezpečuje vzdelávanie a príprava na trh práce, príspevok na služby pre rodiny s deťmi uchádzačovi o zamestnanie, ktorý sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, paušálny príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, dávka počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím, príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, paušálny príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, príspevok na dochádzku za prácou a príspevok na presťahovanie za prácou podľa osobitného predpisu,[34])

s) príjem zo závislej činnosti plynúci fyzickej osobe z pracovného pomeru po odpočítaní súm podľa odseku 1 písm. a) prvého bodu až štvrtého bodu, vrátane náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a nemocenských dávok, ak pred nástupom do zamestnania bola znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa osobitného predpisu[35]) a poberateľom dávky v hmotnej núdzi, a to v sume

1. 55 % tohto príjmu počas prvých troch mesiacov zamestnania,

2. 45 % tohto príjmu počas ďalších troch mesiacov zamestnania,

t) podpora alebo jednorazové a opakované príspevky poskytnuté z prostriedkov nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií, neinvestičných fondov vrátane nepeňažného plnenia účelovo určené pre osobu v hmotnej núdzi na posilnenie účinkov sociálnej pomoci podľa tohto zákona a podporu sociálneho začlenenia,

u) príjem za poskytovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky,

v) odmena za produktívnu prácu žiakovi, ktorý v rámci praktického vyučovania v súlade so školským vzdelávacím programom vykonáva produktívnu prácu,[36])

w) hmotné zabezpečenie žiaka,[37]) ktoré slúži na úhradu nákladov spojených s jeho odborným vzdelávaním,

x) príspevok na bývanie,[38])

y) mimoriadna dávka  a jednorazová dávka  podľa tohto zákona.

(4) Zistený príjem sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

§  10

Majetok

(1) Majetok podľa tohto zákona sú hnuteľné veci, nehnuteľné veci, majetkové práva a iné majetkové hodnoty.

(2) Majetok podľa tohto zákona nie sú osobné motorové vozidlá používané na osobnú prepravu oprávnenej osoby a spoločne posudzovaných osôb.

(3) Od oprávnenej osoby a od spoločne posudzovanej osoby nemožno požadovať predaj alebo prenájom

a) nehnuteľnosti, ktorú užívajú na trvalé bývanie,

b) poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, ktorú užívajú pre svoju potrebu,

c) hnuteľnej veci, ktorá tvorí nevyhnutné vybavenie domácnosti, alebo ktorá bola nadobudnutá z prostriedkov získaných poskytnutím jednorazovej dávky podľa tohto zákona alebo peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,

d) veci, ktorej predaj alebo prenájom by boli v rozpore s dobrými mravmi.

§  11

Zákonné nároky

(1) Zákonné nároky podľa tohto zákona sú

a) náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,[39])

b) nemocenské, materské a ošetrovné z nemocenského poistenia,8)

c) dávky dôchodkového poistenia,8) dávka v nezamestnanosti,8) dávky úrazového poistenia,8) garančná dávka,8)

d) dávky sociálneho zabezpečenia,[40])

e) nároky z pracovnoprávnych vzťahov,

f) nároky na opakované štátne sociálne dávky[41]) okrem prídavku na dieťa,

g) výživné,[42])

h) náhradné výživné.[43])

TRETIA ČASŤ

DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI, MIMORIADNA DÁVKA  V HMOTNEJ NÚDZI A JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI

§  12

Dávka v hmotnej núdzi

Dávku v hmotnej núdzi tvorí

a) základná dávka,

b) solidárna dávka,

c) motivačná dávka pre oprávnenú osobu a spoločne posudzovanú osobu, ktorou je  plnoletá fyzická osoba  (ďalej len „motivačná dávka“),

d) motivačná dávka pre spoločne posudzovanú osobu, ktorou je nezaopatrené dieťa (ďalej len „motivačná dávka pre nezaopatrené dieťa“).

§  13

Základná dávka

(1) Základná dávka je určená na zabezpečenie základných životných podmienok oprávnenej osoby a každej spoločne posudzovanej osoby.

(2) Oprávnenej osobe patrí základná dávka vo výške 20 % sumy životného minima.32)

(3) Základná dávka podľa odseku 2 sa zvyšuje

a) o 20 % sumy životného minima[44]) na ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,

b) o 20 % sumy životného minima[45]) na každú spoločne posudzovanú osobu, ktorou je dieťa.

§   14

Solidárna dávka

(1) Solidárna dávka je určená na zabezpečenie základných životných potrieb oprávnenej  osoby  a každej spoločne posudzovanej plnoletej fyzickej  osoby.

 

(2) Základná dávka sa zvyšuje o solidárnu dávku, ak oprávnená osoba a každá spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba  si nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť príjem z dôvodu

a) dovŕšenia veku potrebného na vznik nároku na starobný dôchodok,

b) invalidity s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

c) opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na opatrovanie,23)

d) osobnej, celodennej a riadnej starostlivosti o dieťa od troch do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,[46])

e) tehotenstva, ak sa tehotná žena pravidelne zúčastňuje predpôrodnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení,

f) účasti na resocializačných programoch, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou.

(3) Solidárna dávka je vo výške 45 % sumy životného minima32) pre oprávnenú osobu a každú spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú  osobu.

 

(4) Pri viacerých dôvodoch uvedených v odseku 2 u tej istej oprávnenej osoby alebo u tej istej spoločne posudzovanej plnoletej fyzickej  osoby počas kalendárneho mesiaca sa základná dávka zvyšuje o solidárnu dávku len raz.

§  15

Motivačná dávka

(1) Motivačná dávka je určená na podporu zabezpečenia príjmu vlastným pričinením, získania znalostí, vedomostí, praktických skúseností, pracovných návykov a ďalších činností smerujúcich k podpore uplatnenia na trhu práce a na zabezpečenie základných životných potrieb oprávnenej osoby a každej spoločne posudzovanej osoby, ktorou je plnoletá fyzická osoba.

(2) Základná dávka sa zvyšuje o motivačnú dávku vo výške

a) 20 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,32) ak oprávnená osoba a každá spoločne posudzovaná osoba, ktorou je plnoletá fyzická osoba, sa v určených termínoch  zúčastňujú  činností,  programov a projektov organizovaných na podporu aktivít členov miestnych komunít k svojpomocnému riešeniu sociálnych problémov v rámci  miestnych spoločenstiev,[47]) občianskym združením, neziskovou organizáciou, nadáciou a činností, ktoré organizuje  centrum voľného času podľa výchovného programu školského zariadenia,[48]) ktoré navštevuje spolu s dieťaťom,

b)  45 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,32) ak oprávnená osoba a každá spoločne posudzovaná osoba, ktorou je plnoletá fyzická osoba, sú evidované ako uchádzač o zamestnanie a

1. zvyšujú si kvalifikáciu formou externého štúdia na strednej škole podľa osobitného predpisu[49]) a štúdia organizovaného externou formou na vysokej škole podľa osobitného predpisu[50]) a nezískali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

2. zúčastňujú sa na vzdelávaní a príprave pre trh práce a projektov podľa osobitného predpisu[51]) alebo

3. vykonávajú  aktivačné činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre vyšší územný celok podľa osobitného predpisu,51)

c) 45 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,32) ak oprávnená osoba a každá spoločne posudzovaná osoba, ktorou je plnoletá fyzická osoba,

1. je fyzická osoba v pracovnom pomere,

2. na základe dohody s obcou vykonávajú menšie obecné služby[52]) alebo organizujú komunitnú činnosť47) v rozsahu najmenej desať hodín týždenne,

3. v rozsahu najmenej desať hodín týždenne vykonávajú činnosti, v rámci ktorých poskytujú pomoc pri starostlivosti o fyzické osoby so zdravotným postihnutím, imigrantov, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti  sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania,  kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií, pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane, na základe dohody s právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá svoju činnosť nevykonáva za účelom zisku.

(3) Základná dávka sa nezvyšuje o motivačnú dávku, ak sa oprávnenej osobe a každej spoločne posudzovanej osobe poskytuje paušálny príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa osobitného predpisu.[53])

(4) Ak oprávnená osoba a každá spoločne posudzovaná osoba, ktorou je plnoletá fyzická osoba, vykonávajú počas kalendárneho mesiaca viaceré činnosti uvedené v odseku 2, základná dávka sa zvyšuje o motivačnú dávku len raz.

 

(5) Ak oprávnená osoba je osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom, ktorá môže vykonávať súbežne dve aktivačné činnosti v kalendárnom mesiaci, základná dávka sa zvyšuje o motivačnú dávku v sume podľa odseku 2 písm. a) a súčasne aj podľa odseku 2 písm. c).

 

(6) Základná dávka sa nezvyšuje o motivačnú dávku v sume podľa odseku 2 písm. b) a c), ak oprávnenej osobe so spoločne posudzovanou osobou, ktorou je výlučne nezaopatrené dieťa, sa zvyšuje základná dávka o solidárnu dávku podľa § 14.

§  16

Motivačná dávka pre nezaopatrené dieťa

(1) Motivačná dávka pre nezaopatrené dieťa je určená na podporu výchovy k plneniu školských povinností  a na podporu všestranného rozvoja dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

(2) Základná dávka sa zvyšuje o motivačnú dávku pre nezaopatrené dieťa, ak nezaopatrené dieťa

a) v predškolskom veku sa zúčastňuje činností organizovaných v rámci komunitnej práce na podporu predchádzania vzniku alebo predchádzania zhoršenia nepriaznivej sociálnej situácie,

b) navštevuje materskú školu[54]) a zúčastňuje sa vzdelávania v rozsahu najmenej desať pracovných dní v kalendárnom mesiaci alebo

c) plní povinnú školskú dochádzku[55]) alebo po skončení povinnej školskej dochádzky pokračuje v sústavnej príprave na povolanie štúdiom na strednej škole dennou formou[56]) a

1. jeho správanie v predchádzajúcom školskom roku bolo klasifikované ako „veľmi dobre“; v nultom ročníku a v prvom ročníku sa táto podmienka považuje za splnenú,

2. neopakuje ročník; v nultom ročníku a v prvom ročníku sa táto podmienka považuje za splnenú,

3.  nemá neospravedlnené vyučovacie hodiny.

 

(3) Zvýšenie základnej dávky o motivačnú dávku pre nezaopatrené dieťa sa vypláca počas školského roka.[57])

(4) Motivačná dávka  pre nezaopatrené dieťa  je vo výške

a) 15 % sumy životného minima45) na každú spoločne posudzovanú osobu, ktorou je dieťa uvedené v odseku 2 písm. a) alebo písm. b),

b) 25 % sumy životného minima45) na každú spoločne posudzovanú osobu, ktorou je dieťa uvedené v odseku 2 písm. c).

 

(5) Zvýšenie základnej dávky o motivačnú dávku pre nezaopatrené dieťa podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu a druhého bodu sa prehodnocuje vždy  k prvému dňu školského roka na základe vysvedčenia za predchádzajúci školský rok a podľa odseku 2 písm. c) tretieho bodu sa prehodnocuje na základe oznámenia školy, že dieťa má neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní.

 

(6) Základná dávka sa nezvyšuje o motivačnú dávku pre nezaopatrené dieťa, ak bolo dieťaťu alebo jeho rodičovi uložené výchovné opatrenie podľa osobitného predpisu[58]) a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately oznámi, že výchovné opatrenie neplní účel, pre ktoré bolo uložené.

§  17

Určovanie sumy dávky v hmotnej núdzi

(1) Suma dávky v hmotnej núdzi sa určí ako rozdiel úhrnu súm dávok uvedených v    § 13 až 16 a úhrnu súm príjmu uvedeného v  § 9.

(2) Suma dávky v hmotnej núdzi sa zaokrúhľuje na desať eurocentov nahor.

Mimoriadna dávka v hmotnej núdzi a jednorazová dávka v hmotnej núdzi

§   18

Oprávnenej osobe možno poskytovať na jej žiadosť mimoriadnu dávku v hmotnej núdzi (ďalej len „mimoriadna dávka“) a jednorazovú dávku v hmotnej núdzi (ďalej len „jednorazová dávka“).

§   19

Mimoriadna dávka

(1) Mimoriadna dávka je  určená na mimoriadne výdavky na  aktiváciu a motiváciu podporujúce sociálne začlenenie oprávnenej osoby a spoločne posudzovaných osôb.

(2) Mimoriadnu dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.32) Súčet súm opakovane priznanej mimoriadnej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť najvyššiu výšku podľa prvej vety.

§   20

Jednorazová dávka

(1) Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov oprávnenej osoby a na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov  spoločne posudzovaných osôb, najmä na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, kúpeľnú liečbu, mimoriadne liečebné náklady a na zakúpenie  paliva do domácnosti.

 

(2) Jednorazovú dávku možno priznať do výšky podľa § 19 ods. 2.

Spoločné ustanovenia o dávke v hmotnej núdzi

§    21

Uplatnenie nároku na dávku v hmotnej núdzi

(1) Nárok na dávku v hmotnej núdzi  sa uplatňuje písomnou žiadosťou alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom.

(2) Žiadosť obsahuje

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, adresu miesta trvalého pobytu alebo miesta prechodného pobytu žiadateľa o dávku v hmotnej núdzi a spoločne posudzovanej osoby,

b) adresu na doručovanie písomností a adresu na poukazovanie dávky v hmotnej núdzi,

c) súhlas osôb uvedených v písmene a) so spracovaním osobných údajov uvedených v písmenách a) a b) na účely posúdenia hmotnej núdze a výplaty dávky v hmotnej núdzi.

§  22

Vznik a trvanie nároku na dávku v hmotnej núdzi a nároku na jej výplatu

(1) Nárok na dávku v hmotnej núdzi vzniká dňom splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom, najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť.

(2) Nárok na dávku v hmotnej núdzi trvá a dávka v hmotnej núdzi sa vypláca počas obdobia, v ktorom sú splnené podmienky nároku na dávku v hmotnej núdzi a podmienky nároku na jej výplatu.

(3) Dávka v hmotnej núdzi sa vypláca v sume určenej podľa § 19 za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len po časť kalendárneho mesiaca.

(4)  Ak žiadosť podá viacero osôb v hmotnej núdzi, ktoré sa spoločne posudzujú, nárok na dávku v hmotnej núdzi a nárok na jej výplatu vzniká len raz a len jednej osobe v hmotnej núdzi podľa ich dohody; ak k dohode nedôjde, určí osobu v hmotnej núdzi, ktorej vznikne nárok  na dávku v hmotnej núdzi a nárok na jej výplatu, príslušný orgán.

(5) Dávka v hmotnej núdzi, mimoriadna dávka a jednorazová dávka sa nevypláca mimo územia Slovenskej republiky.

§   23

Formy poskytovania a spôsob výplaty dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky a jednorazovej dávky

(1) Dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje v peňažnej forme, vo forme vecného plnenia alebo vo forme kombinácie peňažnej formy a formy vecného plnenia.

(2) Dávka v hmotnej núdzi v peňažnej forme sa vypláca mesačne pozadu v deň určený príslušným orgánom, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli splnené podmienky nároku na jej výplatu.

(3) Poskytovanie dávky v hmotnej núdzi, vo forme vecného plnenia sa určuje so zreteľom na jej účel a zodpovedá ekvivalentu sumy dávky v hmotnej núdzi v peňažnej forme. Dávka v hmotnej núdzi vo forme vecného plnenia sa poskytuje na mieste dostupnom osobe v hmotnej núdzi, ktorá má nárok na dávku v hmotnej núdzi, a za cenu obvyklú na tomto mieste.

(4) Pri poskytovaní dávky v hmotnej núdzi kombináciou peňažnej formy a formy vecného plnenia úhrn pomernej časti sumy dávky v hmotnej núdzi v peňažnej forme a hodnoty dávky v hmotnej núdzi vo forme vecného plnenia, vyjadrená v peniazoch nesmie presiahnuť celkovú sumu dávky v hmotnej núdzi.

(5) Formu poskytovania a spôsob výplaty dávky v hmotnej núdzi určuje príslušný orgán. Druh vecného plnenia pri poskytovaní dávky v hmotnej núdzi vo forme vecného plnenia určuje príslušný orgán alebo osobitný príjemca spravidla po dohode s oprávnenou osobou, ktorá má nárok na dávku v hmotnej núdzi.

(6) Mimoriadna dávka a jednorazová dávka sa vyplácajú v peňažnej forme a môžu sa vyplatiť samostatne mimo výplatného termínu určeného na výplatu dávky v hmotnej núdzi alebo  sa poskytnú vo vecnej forme.

§   24

Osobitný príjemca

 

(1) Dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje oprávnenej osobe alebo osobitnému príjemcovi.

(2) Príslušný orgán ustanoví osobitného príjemcu, ak

a) sa doterajším poskytovaním dávky v hmotnej núdzi oprávnenej osobe nedosiahol účel, na ktorý je dávka v hmotnej núdzi určená,

b) možno odôvodnene predpokladať, že poskytovaním dávky v hmotnej núdzi oprávnenej osobe sa nedosiahne účel, na ktorý je dávka v hmotnej núdzi určená, alebo

c) suma dávky v hmotnej núdzi splatná ku dňu smrti oprávnenej osoby sa má vyplatiť najstaršej spoločne posudzovanej osobe, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony.

(3) Osobitný príjemca  môže byť obec, iná právnická osoba[59]) alebo fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony.

(4) Príslušný orgán ustanoví osobitného príjemcu s jeho predchádzajúcim súhlasom.

(5) Osobitný príjemca je povinný dávku v hmotnej núdzi použiť len v prospech oprávnenej osoby a v prospech spoločne posudzovaných osôb a na účel, na ktorý je určená.

(6) Príslušný orgán dohliada, ako si osobitný príjemca plní svoje povinnosti. Ak si osobitný príjemca neplní svoje povinnosti, príslušný orgán ho uvoľní z funkcie a ustanoví nového osobitného príjemcu. Príslušný orgán uvoľní osobitného príjemcu, ak pominuli dôvody na jeho ustanovenie.

(7) Osobitnému príjemcovi, ktorý je právnická osoba sa dávka v hmotnej núdzi vypláca bezhotovostným prevodom na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike.

§   25

Odňatie dávky v hmotnej núdzi a zmeny  v nároku na dávku v hmotnej núdzi a nároku na jej výplatu

(1) Dávka v hmotnej núdzi sa odníme a jej výplata sa zastaví, ak sa priznala neprávom alebo sa nevyužíva na účel, na ktorý je určená.

(2) Dávka v hmotnej núdzi sa odníme a jej výplata sa zastaví alebo sa zvýši, zníži a vyplatí sa v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak  sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku, na jej výplatu a na určenie jej sumy.

(3) Ak sa zistí, že dávka v hmotnej núdzi nebola priznaná, hoci sa priznať mala, vyplácala sa v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ako patrila, alebo sa priznala od neskoršieho dňa ako patrila, dávka v hmotnej núdzi sa dodatočne prizná, zvýši, zníži alebo doplatí odo dňa , od ktorého patrila.

(4) Ak počas vyplácania dávky v hmotnej núdzi oprávnená osoba zmení  miesto trvalého pobytu, príslušný orgán, ktorý vyplácal dávku v hmotnej núdzi, zastaví jej výplatu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa o tejto zmene dozvedel a spisovú dokumentáciu postúpi príslušnému orgánu podľa miesta jej trvalého pobytu. Príslušný orgán, ktorý pokračuje vo výplate dávky v hmotnej núdzi, vypláca túto dávku od splátky nasledujúcej po mesiaci, v ktorom sa zastavila jej výplata.

§     26

Zánik nároku na dávku v hmotnej núdzi a výplata sumy dávky v hmotnej núdzi splatnej ku dňu zániku nároku na dávku v hmotnej núdzi

(1) Nárok na dávku v hmotnej núdzi zaniká dňom smrti oprávnenej osoby.

(2) Suma dávky v hmotnej núdzi splatná ku dňu smrti oprávnenej osoby sa vyplatí najstaršej spoločne posudzovanej osobe. Ak najstaršia spoločne posudzovaná osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, suma dávky v hmotnej núdzi podľa prvej vety sa vyplatí osobitnému príjemcovi.

(3) Suma dávky v hmotnej núdzi splatná ku dňu smrti oprávnenej osoby a suma neprávom vyplatenej dávky v hmotnej núdzi splatná ku dňu smrti oprávnenej osoby nie sú predmetom konania o dedičstve.

§   27

Postúpenie nároku na dávku v hmotnej núdzi

Nárok na dávku v hmotnej núdzi nemožno postúpiť a nemožno k nemu zriadiť záložné právo.

§   28

Úhrada nákladov na dávku v hmotnej núdzi, mimoriadnu dávku a jednorazovú dávku

(1) Štát poskytuje  prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu ministerstva finančné prostriedky na úhradu nákladov na dávku v hmotnej núdzi a na mimoriadnu dávku.

(2) Náklady na jednorazovú dávku uhrádza obec zo svojho rozpočtu.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Povinnosti a zodpovednosť  oprávnenej osoby

§   29

Povinnosti  oprávnenej osoby

(1) Oprávnená osoba  je povinná príslušnému orgánu písomne oznámiť do ôsmich dní zmeny vo všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku v hmotnej núdzi, jej výšku a výplatu.

(2) Oprávnená osoba je povinná na výzvu príslušného orgánu preukázať skutočnosti uvedené v odseku 1 do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak príslušný orgán neurčil dlhšiu lehotu; ak nevyhovie výzve v určenej lehote, možno  výplatu dávky v hmotnej núdzi zastaviť, ak oprávnená osoba bola  vo výzve upozornená na tento následok. Ak pominuli dôvody, pre ktoré bola zastavená výplata dávky v hmotnej núdzi a podmienky nároku na dávku v hmotnej núdzi naďalej trvajú, príslušný orgán rozhodne o obnovení výplaty dávky v hmotnej núdzi odo dňa jej zastavenia.

§  30

Zodpovednosť oprávnenej osoby

(1) Oprávnená osoba je povinná vrátiť dávku v hmotnej núdzi alebo jej časť vyplatenú v nesprávne vyššej sume za obdobie, za ktoré dávka v hmotnej núdzi nepatrila vôbec, alebo za ktoré patrila v nižšej sume, ak

a) dávku v hmotnej núdzi úmyselne vylákala oznámením nesprávnych údajov alebo zamlčaním skutočností rozhodujúcich na nárok na dávku v hmotnej núdzi, jej výšku alebo výplatu alebo

b) nesplnila niektorú jej uloženú povinnosť podľa tohto zákona a prijímala dávku v hmotnej núdzi alebo jej časť, hoci vedela alebo z okolností musela vedieť, že dávka v hmotnej núdzi alebo jej časť sa vyplácala neprávom alebo vo vyššej sume ako patrila.

(2) Sumy dávky v hmotnej núdzi neprávom prijaté, ktoré je oprávnená osoba povinná vrátiť, možno zrážať aj z bežne vyplácanej alebo neskôr priznanej dávky v hmotnej núdzi.

(3) Právo na vrátenie neprávom vyplatenej sumy dávky v hmotnej núdzi alebo jej časti zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď príslušný orgán túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa dávka v hmotnej núdzi alebo jej časť vyplatili. Tieto lehoty neplynú počas konania o povinnosti vrátiť sumu vyplatenej dávky v hmotnej núdzi alebo jej časti, počas výkonu rozhodnutia a počas vykonávania úhrady sumy dávky v hmotnej núdzi neprávom prijatej formou zrážok podľa odseku 2.

PIATA ČASŤ

Pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce v oblasti pomoci v hmotnej núdzi

§  31

Pôsobnosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

a) vypracúva stratégie, koncepcie a analýzy sociálnej politiky v oblasti sociálneho vylúčenia, chudoby a v oblasti  hmotnej núdze,

b) koordinuje činnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny  a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny  v oblasti hmotnej núdze.

§   32

Pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

a) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje  výkon štátnej správy v oblasti hmotnej núdze,

b) je správnym orgánom vo veciach hmotnej núdze, v ktorých v prvom stupni konal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,

c) kontroluje hospodárenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s finančnými prostriedkami určenými na riešenie hmotnej núdze podľa osobitného predpisu;[60]) kontrolná pôsobnosť iných orgánov nie je dotknutá,[61])

d) spracúva informácie a štatistické výkazy o počte osôb v hmotnej núdzi, o príjemcoch  a o výdavkoch súvisiacich s riešením hmotnej núdze,

e) zabezpečuje jednotný postup pri riešení hmotnej núdze podľa tohto zákona,

f) koordinuje činnosť úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, obcí a ďalších právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na sociálnom začlenení osôb v hmotnej núdzi,

g) plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom.

§  33

Pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

a) je správnym orgánom I. stupňa v konaní vo veciach hmotnej núdze podľa tohto zákona,

b) rozhoduje

1. o nároku na dávku v hmotnej núdzi, o nároku na jej výplatu a jej sume, a o mimoriadnej dávke,

2. o odňatí dávky v hmotnej núdzi, o zastavení jej výplaty a o obnovení výplaty dávky v hmotnej núdzi,

3. o zvýšení a znížení sumy dávky v hmotnej núdzi,

4. o určení formy a spôsobu výplaty dávky v hmotnej núdzi,

5. o povinnosti oprávnenej osoby vrátiť dávku v hmotnej núdzi,

6. o ustanovení a uvoľnení osobitného príjemcu,

c) vydáva potvrdenie o ustanovení osobitného príjemcu , ktorý bol určený podľa § 24 ods. 2,

d) dohliada na plnenie povinností osobitného príjemcu podľa tohto zákona,

e) vypláca dávku v hmotnej núdzi v peňažnej forme, poskytuje dávku v hmotnej núdzi vo forme vecného plnenia alebo kombináciou peňažnej formy a formy vecného plnenia a vypláca mimoriadnu dávku,

f) vykonáva poradenskú činnosť v oblasti hmotnej núdze,

g) vydáva oprávnenej osobe a spoločne posudzovaným osobám na vyžiadanie potvrdenie o tom, že sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi,

h) kontroluje účelné využitie dávky v hmotnej núdzi priamo v prirodzenom prostredí, v ktorom sa oprávnená osoba a spoločne posudzované osoby zdržiavajú,

i) vedie evidenciu oprávnených osôb, spoločne posudzovaných osôb a osobitných príjemcov; evidencia obsahuje meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a adresu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby, spoločne posudzovanej osoby a osobitného príjemcu, ak ním je fyzická osoba,

j) koordinuje činnosť právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sa svojou činnosťou podieľajú na sociálnom začlenení osôb v hmotnej núdzi.

§  34

Pôsobnosť obce

Obec

a) rozhoduje o jednorazovej dávke,

b) vypláca jednorazovú dávku,

c) poskytuje fyzickým osobám poradenskú činnosť v oblasti hmotnej núdze.

§  35

Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov

(1) Príslušný orgán na posúdenie hmotnej núdze a na rozhodovanie o dávke v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávke a jednorazovej dávke spracúva osobné údaje podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu.[62])

(2) Príslušný orgán spracúva osobné údaje

a) o fyzickej osobe, ktorá žiada o dávku v hmotnej núdzi, a o oprávnenej osobe, o ktorých právach a povinnostiach sa rozhoduje podľa tohto zákona,

b) o spoločne posudzovanej osobe,

c) o osobitnom príjemcovi, ak ním je fyzická osoba.

(3) Osobné údaje, ktoré príslušný orgán spracúva podľa tohto zákona o fyzických osobách uvedených v odseku 2, sú

a)      meno,  priezvisko a titul,

b)      druh pobytu a adresa pobytu,

c)      rodné číslo, ak je pridelené a dátum narodenia,

d)      rodinný stav,

e)      štátne občianstvo,

f)        údaje o príjme,

g)      údaje o majetku.

(4) Osobné údaje uvedené v odseku 3 sa poskytujú podľa osobitného predpisu[63]) na základe písomnej žiadosti orgánu verejnej moci, súdu, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, len ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa zákona, alebo ak ide o posilnenie účinkov sociálnej pomoci pre oprávnenú osobu alebo spoločne posudzovanú osobu.

(5) Príslušný orgán v rámci svojej pôsobnosti zhromažďuje a spracúva údaje o dávke v hmotnej núdzi na účely štátnej štatistiky.[64])

(6) Údaje podľa odseku 5 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  a Štatistickému úradu Slovenskej republiky.

§  36

Súčinnosť a spolupráca štátnych orgánov, samosprávy a ďalších právnických osôb a fyzických osôb

(1) Orgán štátnej správy, iný orgán verejnej moci, zdravotnícke zariadenie, školské zariadenie, obec, samosprávny kraj a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť príslušnému orgánu súčinnosť pri plnení úloh vo veciach upravených týmto zákonom, najmä bezodkladne a bezplatne podávať informácie a oznámenia vo veciach pomoci v hmotnej núdzi.

(2) Pri plnení úloh vo veciach upravených týmto zákonom príslušný orgán spolupracuje s občianskymi združeniami, so združeniami osôb vytvorenými na účel realizácie projektov alebo programov, ktorých predmetom činnosti je podpora riešenia hmotnej núdze, s cirkvami a s náboženskými spoločenstvami, s obcami, so samosprávnymi krajmi a s ďalšími právnickými osobami a s fyzickými osobami.

§  37

Práva a povinnosti zamestnancov príslušného orgánu vo veciach hmotnej núdze

Poverený zamestnanec úradu, ktorý plní úlohy ustanovené týmto zákonom

a) je oprávnený vykonať návštevu u žiadateľa o dávku v hmotnej núdzi, u oprávnenej  osoby alebo spoločne posudzovanej osoby, v byte alebo na inom mieste, na ktorom sa zdržiava, požadovať od nich potrebné informácie a vysvetlenia; pri návšteve je povinný preukázať sa preukazom štátneho zamestnanca a poverením príslušného orgánu,

b) je povinný

1. zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti so svojou činnosťou; informácie poskytne len ak by ich zamlčaním hrozilo vážne nebezpečenstvo pre život alebo zdravie fyzických osôb alebo ak povinnosť poskytnúť informáciu ukladá osobitný predpis,[65])

2. informovať osobu v hmotnej núdzi o možnostiach riešenia hmotnej núdze,

3. poskytovať osobe v hmotnej núdzi pomoc pri uplatnení nároku na dávku v hmotnej núdzi,

4. chrániť práva a oprávnené záujmy oprávnenej osoby a spoločne posudzovanej osoby.

ŠIESTA ČASŤ

KONANIE VO VECIACH POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI

§  38

(1)Na konanie vo veciach upravených týmto zákonom sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,[66]) ak odseky 2 a 3 a § 39 až 42 neustanovujú inak.

(2) Na konanie vo veciach rozhodovania o dávke v hmotnej núdzi sa nevzťahujú ustanovenia § 18 ods. 3, § 33 ods. 2 a § 60 až 68 všeobecného predpisu o správnom konaní.67)

(3) Na rozhodovanie o žiadosti o mimoriadnu dávku a o žiadosti o jednorazovú dávku sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.66)

§  39

Začatie konania

Žiadosť o dávku v hmotnej núdzi možno podať aj elektronickými prostriedkami, ak je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom.

§  40

Rozhodnutie

(1) Písomné rozhodnutie sa nevydáva, ak

a) sa priznáva dávka v hmotnej núdzi,[67])

b) suma dávky v hmotnej núdzi sa zvyšuje na základe zákona,

c) sa určuje forma poskytovania a spôsob výplaty dávky v hmotnej núdzi,

d) sa ustanovuje osobitný príjemca podľa § 24 ods. 2.

 

(2) Príslušný orgán zašle oprávnenej osobe písomné oznámenie o priznaní dávky v hmotnej núdzi, o jej sume, o forme poskytovania a spôsobe výplaty dávky v hmotnej núdzi a o ustanovení osobitného príjemcu; oznámenie sa nedoručuje do vlastných rúk.

§ 41

Námietka proti oznámeniu

(1) Proti oznámeniu o priznaní dávky v hmotnej núdzi a o jej sume môže oprávnená osoba podať námietku písomne alebo elektronickými prostriedkami podpísanú zaručeným  elektronickým podpisom do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola dávka v hmotnej núdzi prvýkrát vyplatená; námietka proti oznámeniu o určení formy poskytovania a spôsobu výplaty dávky v hmotnej núdzi nie je prípustná.

 

(2) Ak príslušný orgán námietke nevyhovie, vydá písomné rozhodnutie o dávke v hmotnej núdzi do 30 dní odo dňa doručenia námietky.

§  42

Odvolanie

Odkladný účinok nemá odvolanie proti rozhodnutiu

a) o odňatí a zastavení výplaty dávky v hmotnej núdzi,

b) o zastavení výplaty dávky v hmotnej núdzi,

c) o znížení dávky v hmotnej núdzi.

§  43

Preskúmavanie rozhodnutia súdom

Právoplatné rozhodnutia vo veciach upravených týmto zákonom sú preskúmateľné súdom podľa osobitného predpisu.[68])

§  44

Výkon rozhodnutia

(1) Dávku v hmotnej núdzi nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia podľa osobitných predpisov.[69])

(2) Rozhodnutie o povinnosti vrátiť dávku v hmotnej núdzi alebo jej časť vyplatenú neprávom alebo v nesprávne vyššej sume v akej patrila, možno vykonať najneskôr do desiatich rokov od uplynutia lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti.

SIEDMA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prechodné ustanovenia

§  45

 

Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, o ktorých príslušný orgán právoplatne rozhodol do 31. decembra 2011, sa vyplatia v sume, v akej patrili podľa právoplatného rozhodnutia, najdlhšie do 31. marca 2012; príslušný orgán rozhodne o nároku na dávku v hmotnej núdzi podľa zákona účinného od 1. januára 2012 najneskôr do 31. marca 2012.

Záverečné ustanovenia

§  46

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

 

1.        zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z.,  zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona    č. 310/2006 Z. z., zákona č. 675/2006 Z. z., zákona č. 532/2007 Z. z., zákona                 č. 139/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona                 č. 184/2009  Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z.,  zákona               č. 543/2010  Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z. z.,

2.        nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 486/2004 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávku v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie,

3.        nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 382/2005 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, aktivačného príspevku a ochranného príspevku,

4.        nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 486/2006 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi, príspevku na zdravotnú starostlivosť, aktivačného príspevku, príspevku na bývanie a ochranného príspevku,

5.        nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2007 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie,

6.        nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2008 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie,

7.        nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2009 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a sumy príspevku na bývanie.

 

 

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997     Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998     Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999    Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky             č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z., zákona č. 501/2001    Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 232/2002 Z. z., zákona č. 424/2002 Z. z., zákona č. 451/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky     č. 620/2002 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 75/2003 Z. z., zákona       č. 353/2003 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 204/2004    Z. z., zákona č. 371/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 428/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 36/2005     Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona    č. 84/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 643/2007      Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 484/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 575/2009     Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z. a zákona č. 183/2011 sa mení takto:

V § 299 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a príspevkov k dávke“.

 

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003      Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008      Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z. zákona č. 151/2010     Z. z. a zákona č. 102/2011 Z. z. sa mení takto:

V § 111 ods. 2 sa za slova „dávka v hmotnej núdzi“ vkladá čiarka a slová „a príspevky k dávke“ sa nahrádzajú slovami „mimoriadna dávka v hmotnej núdzi a jednorazová dávka v hmotnej núdzi“.

 

Čl. IV

Zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 453/2003    Z. z., zákona č. 601/2003 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 676/2006 Z. z., zákona č. 592/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z. sa mení takto:

V § 11 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a) Zákon č. .../2011 Z. z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. V

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona     č. 408/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona            č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006    Z. z., zákona č. 348/2007 Z. z., zákona č. 200/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 574/2009 Z. z., zákona č. 543/2010      Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z. a zákona č. 257/2011 Z. z. sa mení takto:

V § 131 ods. 2 písm. d) sa slová „dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi“ nahrádzajú slovami „dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi“.

 

Čl. VI

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona                č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004     Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona    č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005    Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006     Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007    Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008     Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009    Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona    č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. a zákona č. 125/2011 Z. z. sa mení takto:

1. § 115 sa vypúšťa.

2. V § 226a ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „a príspevky k dávke v hmotnej núdzi“ a slová „a príspevkami k dávke v hmotnej núdzi“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 100aa znie:

100aa) Zákon č. .../2011 Z. z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 226a ods. 5 sa vypúšťajú slová „a príspevky k dávke v hmotnej núdzi“.

 

Čl. VII

Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona                  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z. z. sa mení takto:

V § 11 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi“ a slová „a príspevky k dávke v hmotnej núdzi“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a) Zákon č. .../2011 Z. z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

Čl. VIII

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z. a zákona č. 592/2006 Z. z. a zákona č. 554/2008 Z. z. sa mení takto:

V § 4 ods. 3 písmeno d) znie:

„mimoriadna dávka v hmotnej núdzi a jednorazová dávka v hmotnej núdzi,11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) Zákon č. .../2011 Z. z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Čl. IX

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004     Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona        č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona           č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008     Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona     č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010      Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z. a zákona č. 257/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 13 ods. 1 sa dopĺňa novým písmenom aj), ktoré znie:

„aj) vyhľadávať vhodné miesta na vykonávanie aktivačnej činnosti podľa § 52 ods. 8  a viesť ich register podľa § 52 ods. 8.“.

2. V § 36 ods. 5 písm. b) sa slová „formou menších služieb pre samosprávny kraj podľa      § 52 a formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a“ nahrádzajú slovami „podľa § 52“.

3. V § 36 ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) druhé odmietnutie účasti na aktivačnej činnosti podľa § 52 uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov,“.

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).

4.      V § 50j ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 52a,“.

5.      § 52 vrátane nadpisu znie:

㤠52

Príspevok na aktivačnú činnosť

(1) Aktivačná činnosť na účely tohto zákona je podpora udržiavania pracovných návykov a získavania praktických skúseností dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý je spoločne posudzovanou osobou s dlhodobo nezamestnaným občanom, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

(2) Aktivačná činnosť sa vykonáva formou menších obecných služieb pre obec organizovaných obcou, formou menších služieb pre samosprávny kraj organizovaných samosprávnym krajom alebo formou všeobecne prospešných činností organizovaných právnickou osobou alebo fyzickou osobou.

(3) Aktivačná činnosť podľa odseku 2 je vykonávanie prác dlhodobo nezamestnaným občanom podľa odseku 1, ktoré sú určené na

a)   zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia, údržbu verejných priestranstiev, lesných porastov, zriaďovanie a zveľaďovanie lesných škôlok zameraných na pestovné činnosti, záhradnícke služby, služby zamerané na pomoc v domácnosti, záhrade, na školskom majetku alebo obecnom majetku, pri skladovaní, triedení a spracovaní odpadu a obalov v obalovom hospodárstve, upratovanie a údržbu verejných budov a komunikácií, na pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt a na rozvoj a podporu komunitnej činnosti alebo iné obdobné činnosti v prospech obce alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré vykonávajú všeobecne prospešnú činnosť,

b)   pomoc pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, kultúry, športu, vzdelávania, doplnkového vzdelávania alebo voľnočasových aktivít detí, mládeže, seniorov, na rozvoj a podporu komunitnej činnosti, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou,

c)   pomoc pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane.

(4) Aktivačnú činnosť dlhodobo nezamestnaný občan podľa odseku 1 vykonáva v rozsahu najviac 20 hodín týždenne okrem týždňa, v ktorom sa aktivačná činnosť začala.

(5) Na účely organizovania menších obecných služieb pre obec miestne príslušný úrad poskytuje obci raz za mesiac o dlhodobo nezamestnaných občanoch podľa odseku 1, ktorých vedie v evidencii, tieto údaje

a)   meno, priezvisko a dátum narodenia,

b)   ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu,

c)   dosiahnutý stupeň vzdelania, získané odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce,

d)   dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,

e)   informáciu o tom, či je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo či je spoločne posudzovanou osobou s dlhodobo nezamestnaným občanom, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.49)

(6) Na účely organizovania menších služieb pre samosprávny kraj poskytne miestne príslušný úrad samosprávnemu kraju na základe jeho písomnej žiadosti údaje o dlhodobo nezamestnaných občanoch podľa odseku 1, ktorých vedie v evidencii, v rozsahu podľa odseku 5. Miestne príslušný úrad podľa prvej vety je úrad v rámci územného obvodu samosprávneho kraja, na ktorého území má samosprávny kraj záujem organizovať menšie služby.

(7) Na  účely organizovania všeobecne prospešných činností dlhodobo nezamestnaných občanov podľa odseku 1 vyberá miestne príslušný úrad v spolupráci s právnickou osobou alebo fyzickou osobou organizujúcou všeobecne prospešné činnosti na základe jej písomnej žiadosti.

(8) Pri vyhľadávaní vhodných miest na vykonávanie aktivačnej činnosti úrad spolupracuje s obcou, samosprávnym krajom a s právnickou osobou alebo fyzickou osobou organizujúcou všeobecne prospešné činnosti. Úrad vedie register miest na vykonávanie aktivačnej činnosti v rámci svojho územného obvodu.

(9) Na organizovanie aktivačnej činnosti úrad poskytuje obci, samosprávnemu kraju alebo právnickej osobe alebo fyzickej osobe organizujúcej všeobecne prospešné činnosti príspevok, ktorý možno použiť na úhradu

a)   časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov podľa odseku 1,

b)   poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť dlhodobo nezamestnaného občana podľa odseku 1,

c)   časti nákladov na dopravu dlhodobo nezamestnaných občanov podľa odseku 1 na miesto vykonávania aktivačnej činnosti, ak sa nachádza mimo miesta ich trvalého pobytu,

d)   časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti a

e)   časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť.

(10) Úrad poskytuje dlhodobo nezamestnanému občanovi podľa odseku 1 na základe jeho písomnej žiadosti náhradu cestovných výdavkov súvisiacich s jeho účasťou na aktivačnej činnosti vykonávanej mimo miesta jeho trvalého pobytu, ak organizátorovi aktivačnej činnosti nebol poskytnutý príspevok podľa odseku 9 písm. c). Cestovnými výdavkami podľa prvej vety sa rozumie cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu do miesta vykonávania aktivačnej činnosti a späť.

(11) Príspevok podľa odseku 9 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a obcou, medzi úradom a samosprávnym krajom alebo medzi úradom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou organizujúcou všeobecne prospešné činnosti mesačne najviac vo výške 10 % z celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného dlhodobo nezamestnaného občana podľa odseku 1 vykonávajúceho aktivačnú činnosť.

(12) Príspevok podľa odsekov 9 a 10 poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode dlhodobo nezamestnaný občan podľa odseku 1 vykonáva aktivačnú činnosť.

(13) Dohoda uzatvorená podľa odseku 11 obsahuje

a)   osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)   počet dlhodobo nezamestnaných občanov podľa odseku 1 prijatých na vykonávanie aktivačnej činnosti a dĺžku trvania jej vykonávania jedným dlhodobo nezamestnaným občanom podľa odseku 1,

c)   druh a rozsah prác vykonávaných v rámci aktivačnej činnosti,

d)   celkovú výšku, termín a dĺžku poskytovania príspevku podľa odseku 11,

e)   počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnanými občanmi podľa odseku 1 a týždenný rozsah odpracovaných hodín jedným zamestnancom, ktorý organizuje vykonávanie aktivačnej činnosti,

f)    záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 11 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dohodnutých dokladov,

g)   záväzok obce, samosprávneho kraja alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby organizujúcej všeobecne prospešné činnosti, že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania aktivačnej činnosti dlhodobo nezamestnaným občanom podľa odseku 1,

h)   záväzok obce, samosprávneho kraja alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby organizujúcej všeobecne prospešné činnosti, že najneskôr do 15 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť,

i)    podmienky poskytovania príspevku,

j)    spôsob kontroly plnenia dohodnutých podmienok,

k)   spôsob a lehotu vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

l)    ďalšie dohodnuté náležitosti.

(14) Ak obec, samosprávny kraj alebo právnická osoba alebo fyzická osoba organizujúca všeobecne prospešné činnosti porušila dohodu uzatvorenú s úradom podľa odseku 13 a úrad z tohto dôvodu odstúpil od tejto dohody, novú dohodu je možné uzatvoriť najskôr po uplynutí dvanástich mesiacov od odstúpenia úradu od predchádzajúcej dohody.

(15) Úrad uzatvára s dlhodobo nezamestnaným občanom podľa odseku 1 dohodu o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti, ktorá obsahuje

a)   osobné údaje a identifikačné údaje účastníkov dohody,

b)   druh prác vykonávaných v rámci aktivačnej činnosti,

c)   začiatok a dĺžku vykonávania aktivačnej činnosti,

d)   záväzok úradu zabezpečiť dlhodobo nezamestnanému občanovi podľa odseku 1 vykonávanie aktivačnej činnosti,

e)   záväzok dlhodobo nezamestnaného občana podľa odseku 1 vykonávať aktivačnú činnosť zabezpečenú úradom,

f)    záväzok dlhodobo nezamestnaného občana podľa odseku 1 dodržiavať vnútorné predpisy a pokyny obce, samosprávneho kraja alebo právnickej osoby alebo fyzickej osoby organizujúcej všeobecne prospešné činnosti a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní aktivačnej činnosti, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,

g)   ďalšie dohodnuté náležitosti.

(16) Ak sa dlhodobo nezamestnaný občan podľa odseku 1 nemôže zúčastniť aktivačnej činnosti z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, je povinný túto skutočnosť oznámiť úradu do troch pracovných dní od nástupu na dočasnú pracovnú neschopnosť. Ak dočasná pracovná neschopnosť dlhodobo nezamestnaného občana počas vykonávania aktivačnej činnosti trvá viac ako 15 kalendárnych dní, úrad od dohody odstúpi.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

49) Zákon č. .../2011 Z. z.  o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

6.      § 52a sa vypúšťa.

7.      V § 65b sa vypúšťajú slová „§ 52a,“.

8.      Za § 72r sa vkladá § 72s, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

§ 72s

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

 

(1) Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na  aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj podľa § 52, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2012, sa postupuje podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2011.

(2) Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2012, sa postupuje podľa ustanovení účinných do 31. decembra 2011.“.

Čl. X

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006    Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z. a zákona č. 402/2009 Z. z. sa mení takto:

V § 38 ods. 8 písm. a) siedmom bode sa slová  „rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi“ nahrádzajú slovami „rozhodnutím o dávke v hmotnej núdzi alebo potvrdením o poskytovaní dávky v hmotnej núdzi“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

24) Zákon č. .../2011 Z. z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

Čl. XI

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona            č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona    č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005    Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007    Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010    Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z. a zákona č. 133/2011 Z. z. sa mení takto:

V § 11 ods. 7 písm. n) sa vypúšťajú slová „alebo príspevok k dávke v hmotnej núdzi,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:

45) Zákon č. .../2011 Z. z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

Čl. XII

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a           o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona                č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009    Z. z. a zákona č. 180/2011 sa mení takto:

V § 61 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a príspevkov k dávke“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44b znie:

44b) Zákon č. .../2011 Z. z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

Čl. XIII

Zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona        č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení zákona č. 451/2008 Z. z., zákona                č. 477/2008 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z. z. sa mení takto:

V § 7 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)  dávka v hmotnej núdzi, mimoriadna dávka v hmotnej núdzi a jednorazová dávka v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) Zákon č. .../2011 Z. z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

Čl. XIV

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 532/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z. sa mení takto:

 

V § 67 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a príspevku k dávke“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

39a) Zákon č. .../2011 Z. z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

Čl. XV

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z. a zákona č. 37/2011 Z. z. sa mení takto:

 

1. V § 28 ods. 7 písm. b), § 49 ods. 6, § 53 ods. 7 v tretej vete, § 114 ods. 4 a 8, § 115 ods. 4 a 7, § 116 ods. 8 a v § 117 ods. 6 a 9 sa vypúšťajú slová „a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

32) Zákon č. .../2011 Z. z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 149 ods. 1 písm. a) a ods. 5 sa vypúšťajú slová „a príspevky k dávke v hmotnej núdzi“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 85 znie:

85) § ... zákona č. .../2011 Z. z.“.

 

 

Čl. XVI

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona                č. 551/2010 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z. z. sa mení takto:

 

1. V § 18 ods. 3 písmeno f) znie:

„f) mimoriadna dávka v hmotnej núdzi a jednorazová dávka v hmotnej núdzi,23)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

23) Zákon č. .../2011 Z. z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V prílohe č. 15 v písmene c) sa vypúšťajú slová „v hmotnej núdzi“.

Čl. XVII

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

V § 99 ods. 4 písm. c), § 106 ods. 4, § 109 ods. 1, § 110 ods. 11 a v § 117 ods. 2 písm. e) sa slová „príspevky k tejto dávke“ nahrádzajú slovami „mimoriadna dávka v hmotnej núdzi“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59 znie:

59) Zákon č. .../2011 Z. z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

 

Čl. XVIII

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 513/2010 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z. z. sa mení takto:

 

V § 5 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi“ a slová „a príspevky k dávke v hmotnej núdzi“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:

23b) Zákon č. .../2011 Z. z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

 

Čl. XIX

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa mení takto:

 

V § 4 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a príspevky k dávke v hmotnej núdzi“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

31) Zákon č. .../2011 Z. z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

 

Čl. XX

Zákon č. 126/2011 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov sa mení takto:

 

V § 10 písm. c) sa slová „dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi“ nahrádzajú slovami „dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi“ a vypúšťajú slová „a príspevku k dávke v hmotnej núdzi“.

 

Čl. XXI

Účinnosť

 

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

 

 

 


[1]) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

[2]) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

[3]) Zákon č. 253//1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

[4]) Napríklad zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

[5]) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

[6]) § 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

[7]) Zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.

[8]) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení v znení neskorších predpisov.

[9]) § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

[10]) § 62 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[11]) § 62 a 63 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[12]) § 3 zákona 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

[13]) § 8 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

[14]) § 115 Občianskeho zákonníka.

[15]) Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[16]) § 3 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.

[17]) § 9 ods. 1 a 2 písm. k) až m) a o) až s) a § 5 ods. 7 písm. f) až  j) zákona č. 595/2003 Z. z.

[18]) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

[19]) Napríklad § 460 až 487 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka, zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon               č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.

[20]) § 2 písm. k) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[21]) Napríklad zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri  deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov, zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[22]) Zákon č. 600/2003 Z. z.

[23]) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[24]) Napríklad. zákon č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky.

[25]) Napríklad zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[26]) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[27]) § 32 a 33 zákona č. 595/2003 Z. z.

[28]) Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov v znení neskorších predpisov.

[29]) § 64 až 70 zákona  č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[30]) § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[31]) Zákon č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

[32]) § 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[33]) § 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[34]) § 32 ods. 12 písm. d) , § 43 ods. 7, 10 a 11, § 46, § 48b, § 49a, § 51, § 52a, § 55a ods. 8 a 9, § 53 a § 53a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.

[35]) § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z.

[36]) § 12 ods. 4 až 6 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[37]) § 13 zákona č. 184/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[38]) Zákon č.  .../2011 Z. z. o príspevku na bývanie.

[39]) Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[40]) Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[41]) Napríklad zákon č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[42]) § 65 a 71 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[43]) Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z.

[44]) § 2 písm. b) zákona  č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[45]) §  2 písm. c)  zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[46]) § 3 ods. 2 písm. b) zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 a 6 zákona č. 600/2003 Z. z. a zákona č. 461/2003 Z. z.

[47]) § 82 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  v znení neskorších predpisov.

[48]) § 116 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[49]) Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[50]) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[51]) Zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[52]) § 3 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

[53]) § 51 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[54]) § 28 zákona č. 245/2008 Z. z.

[55]) § 19, 20 a 22 zákona č. 245/2008 Z. z.  v znení neskorších predpisov.

[56]) § 54 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.

[57]) § 150 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č.  37/2011 Z. z.

[58]) § 37 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. alebo § 12 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[59]) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon              č. 213/1997 Zb. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

[60]) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[61]) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[62]) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajoch v znení neskorších predpisov.

[63]) § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[64]) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.

 

[65]) § 166 až 168 Trestného zákona.

[66]) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

[67]) §  47 ods. 7 zákona  č. 71/1967 Zb.  v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

[68]) Občiansky súdny poriadok.

[69]) Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 251 až 320 Občianskeho súdneho poriadku.

§ 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.