Ľubomír Tongeľ

 

 • narodený v Michalovciach, bývajúci v Nitre

 • absolvent Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor technológia potravinárstva

 • od roku 2007 živnostník v oblasti obchodu a služieb

 • od roku 2010 aktivista v Rómskej problematike

 • doktorandské štúdium na Ústave romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 

Program

Programové tézy k rómskej problematike - úvod

Programové tézy k rómskej problematike

 

ÚVOD

 

Rómovia sú súčasťou našej spoločnosti a to dosť početnou. Tým, že majú inú kultúru, iné priority a iný spôsob života, sú zároveň iní ako majoritné obyvateľstvo. Ich odlišnosť je zároveň zdrojom neustálych problémov a konfliktov. O riešení problémov rómskej národnostnej menšiny neustále čítame v tlači, počúvame v rozhlase a v televízii. Neustále pútajú našu pozornosť. Problémov je veľa, ťažko sa riešia, ale vyriešiť sa musia. Možnosť, ako vyriešiť tieto problémy je zvyšovanie vzdelanosti rómskeho etnika. Pretože iba vzdelaný človek, ktorý uznáva isté hodnoty, môže pochopiť hodnoty iného človeka.

Školstvo, vzdelanie a kultúra

Školstvo, vzdelanie a kultúra


 • Reformovať riadenie edukačného procesu v podmienkach SR tak, aby sa mohli rešpektovať lokálne sociálne a kultúrne podmienky pri tvorbe a realizácii školského kurikula – nebáť sa otestovať ich psychológom a rozdeľovať do jednotlivých vzdelávacich skupin podľa schopnosti a nadania (nadané deti musia byť oddelené a podporené, aby mali šancu študovať ďalej a uplatniť svoj tvorivý talent).

 • Deti s poruchami učenia musia mať špeciálnych pedagógov a musia byť rozdelené do menších skupín, kde budú mať priestor na rozvoj ich osobnosti.

Sociálne dávky a pôrodnosť

Sociálne dávky a pôrodnosť

 

 

 • Zaviesť prísnu kontrolu sociálnych dávok, ktoré by mali byť vyplácané formou poukážok a stravných lístkov bez možnosti nákupu alkoholu, cigariet a toluénu, najlepšie zaviesť celoplošne – hlavne pre neprispôsobivých.
 • Čo sa týka demografického vývoja a regulácie pôrodnosti , tak štát prispeje len na prvé tri deti, na ďalšie v poradí strácajú nárok, ak nepracujú a nevyvíjajú žiadnu činnosť a takto sa snažia prostredníctvom plodenia detí parazitovať na sociálnom systéme tohto štátu.

Práca a bývanie

Práca a bývanie

 

 • Aktívne zapájať dlhodobo nezamestnaných rómskych spoluobčanov do aktivačných prac v danom regióne s tým, že neprispôsobivým, čo majú v úmysle minúť peniaze na alkohol, cigarety a toluen, budú za danú prácu vyplácané stravné poukážky na nákup potravín v dvojtýždenných intervaloch, ale až po odčítaní sumy za nájom a energie.
 • Spolupráca súkromného sektora, štátnych, mestských a obecných firiem. Súkromné firmy budú podporované vyplácaním odvodov, znižovaním odvodov, daní a prideľovaním dotácii na rozvoj firiem, pokiaľ budú zamestnávať dlhodobo nezamestnaných občanov.

Legislatíva a bezpečnosť

Legislatíva a bezpečnosť


 • Zefektívniť legistatívny proces boja proti úžere a majetkovej kriminalite. Nasadiť agentov - provokatérov, ktorí budú odhaľovať úžerníkov a zbierať dôkazy. Motivácia obetí, aby spolupracovali pri odhaľovaní úžerníkov.

 • Vytvorenie rómskych bezpečnostných zložiek v problematickej lokalite, kde členmi týchto zložiek sú Rómovia s minimálne ukončeným stredoškolským vzdelaním (maturita) a čistým registrom trestov, ktorí budú školení a postupne začleňovaní do policajného zboru SR.

Programové tézy k rómskej problematike - záver

Záver

 

 

Tieto návrhy a riešenia niesú mierene proti rómskemu etniku, ale majú pomôcť zvýšiť efektivitu riešenia rómskeho problému na územi SR. Môžeme ich vnímať i ako pomoc pri riešení častých problémov neprispôsobivých občanov. Treba pomôcť hlavne občanom v osadách, aby mali nádej na zmenu a chuť spolupracovať. Práve v týchto osadách je tento problem najmarkantnejší a keď sa to nebude v dohľadnej dobe riešiť, tak dobudúcna tu máme „časovanú bombu“, čo sa týka nárastu kriminality, kde riešením určite nie je zaplnanie väzníc, lebo poniektorí aj na túto voľbu nazerajú ako na východisko z ich zlej sociálno-ekonomicke situácie.